KVKK

Bu sitede iş başvurusunda bulunduğunuzda, başvurunuzda yer alan kişisel verileriniz, merkezi Esentepe Mah. Matbuat Sok. Durukan Apt. No:17 D:2 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve [email protected] e-posta adresinden iletişime geçebileceğiniz Reklam Ajanı (“Veri Sorumlusu”) tarafından toplanacaktır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun, iş görüşmelerinin ve başvuranlara uygulanacak testlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini ve bunlarla ilgili sonuçların incelenmesi ve değerlendirilmesini ve işe alım süreçleriyle ilgili gerekli diğer işlemleri de kapsayan işe alım ile ilgili faaliyetlerinin idaresi amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz şirketimizin ilgili birimleri ile başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, KVKK (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında korunacaktır. [Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası] bağlantısından Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına erişebilir ve [email protected] adresine e-posta göndererek KVKK’nın 11.maddesinde yer alan haklarınızı icra edebilirsiniz. KVKK’nın 11.maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak, kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerininizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Belirtilen mail adresine yapacağınız başvurunuza kimliğinizin ve adresinizin net olarak tespit edilmesini sağlayacak bilgileri eklemeniz gerekmektedir. Bu şekilde yapılan başvurularınıza 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresi içerisinde başvuruya cevap verilmemesi halinde, cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinizden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.